Voorwaarden

1. Definities: Algemene voorwaarden

1.1 Maudgeniet.nl; gevestigd aan de Emmalaan 9, 1075 AT te Amsterdam.

1.2 Adverteerder: de rechtspersoon die aan het reclamebureau opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten op het gebied van mediacreatie, inkoop en strategie onder meer inhoudende het doen openbaar maken van advertenties c.q. reclamespots via een media-exploitant, alsmede de rechtspersoon die rechtstreeks opdracht geeft aan Maudgeniet om bovengenoemde werkzaamheden te verrichten.

1.3 Mediabureau de rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig in opdracht van adverteerders en reclamebureaus zorgdraagt voor doorgifte van opdrachten aan Maudgeniet.nl, dan wel voor eigen doeleinden, voor eigen rekening en risico, aan Maudgeniet.nl opdracht geeft.

1.4 Opdrachtgever: het mediabureau c.q. de adverteerder.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten en opdrachten, aangegaan door Maudgeniet.nl, met de opdrachtgever.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van derden zijn op de relatie tussen Maudgeniet.nl enerzijds en de opdrachtgever anderzijds niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Maudgeniet.nl, in welke vorm ook gedaan en welk onderwerp ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een aanbod van Maudgeniet.nl is van kracht gedurende de daarin aangegeven termijn. Is door Maudgeniet.nl geen termijn genoemd, dan kan het aanbod binnen 30 dagen na aanvaarding worden herroepen.

4. Beëindiging overeenkomst

4.1 Onverminderd de overige hen toekomende rechten, kan iedere partij de overeenkomst te allen tijde door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid jegens de ander en zonder rechtelijke tussenkomst beëindigen.

4.2 Na beëindiging van de overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen van partijen, met uitzondering van eventuele herberekeningen. Bij de beëindiging worden partijen echter niet ontheven van hun verplichtingen om bedragen te voldoen die verschuldigd zijn of worden met ingang van of na de datum van beëindiging of van andere verplichtingen die voor beëindiging zijn ontstaan. De geheimhoudingsverplichting blijft onverminderd van kracht.

5. Werkzaamheden

5.1 Maudgeniet.nl zal krachtens overeenkomst met de opdrachtgever uit hoofde van door de opdrachtgever daartoe van tijd tot tijd (schriftelijk) aan Maudgeniet.nl te verstrekken opdrachten één of meer van de omschreven werkzaamheden verrichten.

6. Facturering

6.1 Maudgeniet.nl factureert de door haar verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever, in beginsel een werkdag voor de mediaplaatsing.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De opdrachtgever dient de aan haar gerichte facturen van Maudgeniet.nl binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen.

7.2 Bij overschrijding van de bedoelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Maudgeniet.nl gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2,5%.

8. Geheimhouding

8.1 Maudgeniet.nl verplicht zich tot geheimhouding van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte informatie, tenzij deze vooraf toestemming heeft verleend deze informatie uit te dragen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Maudgeniet.nl is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade.

10. Overmacht

10.1 Maudgeniet.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten die met Maudgeniet.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van met Maudgeniet gesloten overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Privacy & Contact

12.1 Hoe Maudgeniet omgaat met Privacy en AVG onderwerpen is te lezen in het Privacy statement.

Maudgeniet.nl 
Emmalaan 9
1075 AT Amsterdam
info@maudgeniet.nl